Hukuki Bildirimleriniz İçin
Elektronik TEBLİGAT
Yeni e-Tebligat UYAP'ta !

Uyap Uygulamalarında elektronik tebligat alt yapısı tamamlanarak 29.06.2015 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de hizmete başlamıştır.

01.01.2019 tarihi itibari ile yeni e-Tebligat sistemi Tüm Türkiye'de faaliyete geçecektir.

E-Tebligattan Kimler Faydalanabilir?

Elektronik tebligat alan tüm gerçek ve tüzel kişiler yaralanabilir.

E-Tebligat Nedir ?


Tebligat Kanunu 7/a maddesi ve elektronik tebligat yönetmeliğine göre tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla gönderilen bildirimdir. Fiziki ortamda yapılan tebligatla aynı sonuçları doğurmaktadır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

 

Elektronik Tebligat Yönetmeliği 6 Aralık 2018 Tarihli ve 30617 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

6 Aralık 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30617

 

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tebligat Kanununun 7/a maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
b) Delil kaydı: Tebligatın; tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair üretilen ve elektronik sertifika ile imzalanmış kayıtları,
c) Elektronik sertifika: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde nitelikleri belirtilen nitelikli elektronik sertifikayı,
ç) Elektronik tebligat: Tebligat Kanunu ve bu Yönetmeliğe uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı,
d) Elektronik tebligat adresi: PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve UETS’ye kaydedilen tebligat adresini,
e) Elektronik tebligat mesajı: Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından güvenli elektronik imza veya elektronik sertifikayla imzalanmış, tebliğ edilecek içerik, ekli dokümanlar ve tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan elektronik iletiyi,

f) Güvenli elektronik imza: 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde nitelikleri belirtilen güvenli elektronik imzayı,
g) İşlem kaydı: PTT tarafından elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen ve mevzuat gereği kaydının tutulması zorunlu olan tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını,
ğ) Muhatap: Elektronik tebligat alıcısı gerçek veya tüzel kişiyi,
h) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
ı) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci: Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili merci, idare, kurum, kuruluş ve kişileri,
i) UETS: Tebligat Kanunu ve bu Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistemi,
j) Zaman damgası: 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan zaman damgasını,
ifade eder.

İlkeler
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:
a) Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması.
b) Bilgi güvenliğinin sağlanması.
c) Kişisel verilerin korunması.
ç) Entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması.
d) Hizmet kalitesinin sağlanması.
e) Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması.

İKİNCİ BÖLÜM

Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar, Başvuru,
Adresin Oluşturulması ve Teslimi
Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar
MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.
h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.
(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.
Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru
MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.
(2) Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:
a) Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.
b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.
c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.
(3) PTT, ikinci fıkrada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.
Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayanlar için yapılacak başvuru
MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.
(2) PTT başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder:
a) Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza.
b) Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.
c) Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.
Elektronik tebligat adresinin oluşturulması ve teslimi
MADDE 8 – (1) PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturur ve UETS’ye kaydeder.
(2) PTT, 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.
(3) PTT, 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini ilgilisine teslim eder ve bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Tebligatın Yapılması
Elektronik tebligatın hazırlanması ve muhataba ulaştırılması
MADDE 9 – (1) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ye teslim eder.
(2) UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır.
(3) Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür.
(4) Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilir.
(5) Elektronik yolla tebligat, idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime yapılır. Temsile yetkili olan kişilerin ayrı bir elektronik tebligat adresinin bulunması bu kuralın uygulanmasına engel olmaz.
(6) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Muhatabın bilgilendirilmesi
MADDE 10 – (1) Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir.
(2) Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.
(3) Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.
(4) Muhatabın bu madde kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin işlem kayıtları UETS tarafından tutulur.
Muhatabın elektronik tebligat adresine erişimi
MADDE 11 – (1) Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişir.
Elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşmasına dair delil kaydının bildirimi
MADDE 12 – (1) UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutar ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde bildirir. Süresinde bildirim yapılmadığı için yeniden elektronik tebligat çıkarılması durumunda bu tebligatın masrafı PTT tarafından karşılanır.
Ana ve alt işlem yetkilisi
MADDE 13 – (1) 5 inci madde kapsamında kalan tüzel kişiler, elektronik tebligat adresiyle ilgili işlemleri yapmak üzere en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi belirleyerek PTT’ye bildirir.

(2) Ana işlem yetkilisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Alt işlem yetkililerini belirlemek, bunları UETS’ye eklemek veya çıkarmak.
b) UETS’de alt işlem yetkililerine rol tanımlamak.
c) Gerektiğinde alt işlem yetkililerinin yapacağı tüm işlemler ile diğer teknik işlemleri yürütmek.
(3) Alt işlem yetkilisi, ana işlem yetkilisince kendisine verilen yetki kapsamında verilere ulaşabilir.
İspat gücü
MADDE 14 – (1) Delil kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır.
İşlem ve delil kayıtlarının muhafazası
MADDE 15 – (1) İşlem ve delil kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilir:
a) UETS kapsamında görev yapan sistem yöneticileri ve operatörler, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem kayıtları on yıl.
b) UETS iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem kayıtları on yıl.
c) Muhatabın UETS’ye erişim kayıtları on yıl.
ç) Delil kayıtları otuz yıl.
(2) İşlem ve delil kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına bağlıdır.
(3) PTT, talep halinde elektronik tebligata ilişkin işlem ve delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla yükümlüdür.
Tebligatın elektronik yolla yapılamaması
MADDE 16 – (1) Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması
Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması
MADDE 17 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındakiler için tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu ortadan kalktığı takdirde, ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından bir ay içinde PTT’ye gerekli bildirim yapılır. Elektronik tebligat adresi, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.
(2) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındakiler için oluşturulan elektronik tebligat adresi, ilgilinin talebi üzerine talep tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.
(3) Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat adresi, ilgilisinin bildirimi üzerine PTT tarafından bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde kullanıma kapatılır.
(4) Kapatma işlemi ilgili kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT’nin sistemi arasında sağlanacak entegrasyonçerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.

Kullanıma kapatma işlemleri
MADDE 18 – (1) Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı an zaman damgasıyla kayıt altına alınır. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat yapılamaz. Ancak bu adres altı ay süreyle adres sahibinin erişimine açık tutulur. Kapatma işlemi ve elektronik tebligat adresinin altı ay süreyle erişimine açık tutulacağı hususunda, varsa adres sahibinin elektronik posta adresi veya telefon numarasına bilgilendirme mesajı iletilir.
(2) PTT, adres kapatmaya ilişkin talepleri, yedi gün yirmi dört saat esasına göre kesintisiz olarak alır.
(3) PTT, kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine ilişkin işlem ve delil kayıtlarını, 15 inci maddede öngörülen süreler boyunca güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak muhafaza eder.
Kapatma ve kullandırma yasağı
MADDE 19 – (1) Elektronik tebligat adresi, kapatmaya ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten öncesine etkili olacak şekilde kullanıma kapatılamaz.
(2) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresi, farklı bir kullanıcıya tahsis edilemez.


BEŞİNCİ BÖLÜM

PTT ve Adres Sahibinin Yükümlülükleri
PTT’nin yükümlülükleri
MADDE 20 – (1) PTT’nin elektronik tebligat işlemlerinin yürütülmesindeki yükümlülükleri şunlardır:
a) UETS’yi kurmak, işletmek, sistemin güvenliğini ve sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri almak.
b) Elektronik tebligata ilişkin Tebligat Kanunu hükümlerine ve bu Yönetmeliğe uygun olarak tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından iletilen elektronik tebligatı, UETS vasıtasıyla muhataba ulaştırmak.
c) Elektronik tebligat mesajını, bu Yönetmelikte belirlenen çerçevede erişime hazır halde bulundurmak.
ç) Elektronik tebligatın, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciden UETS tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair delil kayıtlarını ayrı ayrı oluşturup her bir kaydı oluşturulduğu andan itibaren derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie iletmek.
d) Muhataba, bu Yönetmelikte belirlenen çerçevede bilgilendirme mesajı iletmek.
e) Elektronik tebligat adresine sistemler arası elektronik entegrasyon yoluyla veya mobil ortam üzerinden güvenli bir şekilde erişilebilmesini sağlamak.
f) Elektronik tebligata ilişkin ana ve yedek sistemleri, Türkiye Cumhuriyeti mülki sınırları içerisinde bulundurmak.
g) Elektronik tebligat sistemindeki imzalama süreçlerinde elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından PTT için oluşturulan elektronik sertifikayı kullanmak.
ğ) Delil kayıtlarının gerçek zamanlı olarak doğrulanması hizmetini sunmak.
h) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından elektronik tebligat ücretinin eksiksiz olarak ilgili hesaba yatırıldığını aynı gün UETS'ye işlemek.

ı) İşlem ve delil kayıtlarının güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak ve bunları belirlenen süreler kadar muhafaza etmek.
i) Kanunlarda yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla elektronik tebligat mesajının muhatap haricindeki kişilerce görülmemesi için gerekli tedbirleri almak.
j) Elektronik tebligat sistemi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, elektronik tebligat hizmetini etkileşimli ve kullanıcı dostu bir ortamda kullanıcıya sunmak.
(2) PTT, UETS’ye teslim edilen elektronik tebligat mesajını, muhatabın rızası olsa dahi, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciin amacı dışında herhangi bir maksatla kullanamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz.
(3) PTT, elektronik tebligata ilişkin verilerin güvenli bir şekilde muhafazasından münhasıran sorumlu olup, mevzuat gereğince muhafazasına ihtiyaç kalmayan verileri imha eder.
(4) PTT, elektronik tebligatı muhatabın erişimine hazır tutar. PTT tarafından muhatap için tanımlanan muhafaza kapasitesinin dolması halinde veriler, usulen tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten başlamak üzere en az altı ay boyunca muhatabın erişimine açık tutulmak kaydıyla eski tarihliden başlanarak silinebilir.
(5) PTT, engelli kişilerin elektronik tebligat işlemlerinden yararlanabilmeleri için mümkün olan çalışmaları yapar.
Adres sahibinin yükümlülükleri
MADDE 21 – (1) Adres sahibinin yükümlülükleri şunlardır:
a) Elektronik tebligat adres başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak ilgili birime teslim etmek.
b) Elektronik tebligat adresi başvurusu sırasında teslim etmiş olduğu bilgi ve belgelerde olan değişiklikleri PTT'ye derhâl bildirmek.
c) Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumak, üçüncü kişilerle paylaşmamak ve başkasına kullandırmamak.
Bilgi, belge gönderme usulü ve zorunluluğu
MADDE 22 – (1) PTT, elektronik tebligat sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, ilgili kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerden ister. İlgililer, talep edilen bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde PTT’ye göndermek zorundadır.


ALTINCI BÖLÜM

Sistemin Güvenliği, Adres Rehberi ve Teknik Kriterler
Sistemin güvenliği
MADDE 23 – (1) PTT, UETS’nin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır. Bunun için güvenli sistem ve cihazlar kullanır; bu sistem ve cihazlar ile bunların bulunduğu bina veya alanın korunmasını sağlar.
(2) PTT, bilgi güvenliği, veri tabanı yönetimi, bilgisayar ağları ve veri koruması gibi teknik alanlarda yeteri kadar uzman personel istihdam eder veya ettirir. Bu personel, konusunda yeterli meslekî deneyime sahip ya da ilgili alanlarda eğitim almış olmak zorundadır.
(3) PTT, UETS organizasyon şemasında, istihdam ettiği veya ettirdiği tüm personelin görev tanımını ve dağılımını gösterir.

Adres rehberi

MADDE 24 – (1) PTT, elektronik tebligat adreslerine ilişkin bilgileri içerir güncel bir adres rehberi oluşturur ve bu rehberi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunar.
(2) Elektronik tebligat adres rehberine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.
Teknik kriterler
MADDE 25 – (1) Elektronik tebligat sisteminin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için PTT’nin kullanacağı sistemler ve cihazlar hakkındaki teknik kriterlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
PTT’nin diğer hizmetleri
MADDE 26 – (1) PTT, UETS’nin yürütülmesi için zorunlu olan hizmetler yanında bu alanla ilgili güvenilir taraf hizmetleri de sunabilir.
Denetim
MADDE 27 – (1) Bakanlık, PTT’nin elektronik tebligat hizmetini mevzuata uygun olarak verip vermediğini resen veya şikâyet üzerine her zaman denetleyebilir.
Faaliyet raporu
MADDE 28 – (1) PTT, her yıl Ocak ayının sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin faaliyet raporunu Bakanlığa verir. Rapor aşağıdaki unsurları içerir:
a) Oluşturulan elektronik tebligat adreslerinin türü ve sayısı.
b) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adreslerinin sayısı ve kullanıma kapatma nedenleri.
c) Bakanlık tarafından istenecek diğer hususlar.
(2) Faaliyet raporunda yer alması istenen diğer hususlar her yıl en geç Aralık ayı içinde Bakanlık tarafından PTT’ye yazılı olarak bildirilir.
Ücretlendirme
MADDE 29 – (1) PTT, elektronik tebligat hizmeti karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında yayımlar.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 25/1/2012tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 31 – (1) 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 9 ve 14 üncü maddelerinde düzenlenen saklama yükümlülüğü, bu maddelerde belirtilen süreler doluncaya kadar devam eder.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

ELEKTRONİK TEBLİGAT TEKNİK KRİTERLERİULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ İLE İLGİLİ
TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin teknik kriterleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar; UETS’nin işleyişine, PTT’nin UETS’in faaliyetleri için kullandığı sistem, cihaz ile fiziki güvenliğine, personeline ve UETS hizmetlerine ilişkin teknik hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esas, 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 25. maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Ve Kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

 1. BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
 2. Yönetmelik: 06/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğini,
 3. CWA (CEN Workshop Agreement): CEN Çalıştay Kararını,
 4. FIPS PUB (Federal Information Processing Standards Publications): Federal Bilgi İşleme Standartları Yayınlarını,
 5. ISO/IEC (International Organisation for Standardization/International Electrotechnical Commitee): Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı/Uluslararası Elektroteknik Komitesini,
 6. UETS: Ulusal Elektronik Tebligat Sistemini,
 7. E-Tebligat Hesap Numarası: Her hesap sahibine ait, e-tebligatların alındığı veya gönderildiği benzersiz numarayı,
 8. PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
 9. W3C (The World Wide Web Consortium): WWW konsorsiyumunu,
 10. EYP: 02/02/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde tanımlanan e-Yazışma Teknik Rehberine uyumlu Elektronik yazışma paketini,
 11. Kanun: 19/2/1959 ve 10139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Tebligat Kanununu,
 12. Zorunlu Alıcı: Kanun kapsamında zorunlu olarak e-tebligat hesabı almak zorunda olan kişilikleri,
 13. Elektronik Sertifikası: Yönetmelik’te tanımlanan ve PTT’nin elektronik tebligat hizmetlerine ilişkin işlem verilerini imzalamak için kullandığı kurumsal bilgilerini de içeren nitelikli elektronik sertifikayı,
 14. CAdES (CMS(Cryptographic Message Syntax ) Advanced Electronic Signatures): CMS(Kriptografik mesaj sözdizimi) Gelişmiş Elektronik İmzayı

 ifade eder.

(2) Bu Usul ve Esaslarda geçen, ancak yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminin işleyişi ve Teknik Hususlar                                                                                

Deliller
Madde 5 – (1) UETS süreci işleyişi içerisinde aşağıdaki deliller oluşturulacaktır.

 1. Tebligat kabul edildi(SubmissionAcceptanceRejection:Acceptance): Gelen iletinin gerekli kontroller sonrası muhatap hesabına teslim edilmek üzere UETS tarafından teslim alındığının delilidir.
 2. Tebligat kabul edilmedi(SubmissionAcceptanceRejection:Rejection): Gelen tebligatın içinde virüs olması, gönderici tarafından hazırlanan paketteki özet değerinin UETS’ye gelen paketin özet değeri ile tutarsız olması, gönderilebilecek ileti büyüklüğünden daha büyük değerde ileti gönderilmiş olması gibi durumlarda, UETS tarafından gönderinin kabul edilmediğine dair üretilen delildir.
 3. Tebligat teslim edildi(DeliveryNonDeliveryToRecipient:Rejection): Tebligatın alıcı için ayrılmış tebligat alanına (hesabına)  başarılı bir şekilde konulduğuna veya sadece PTT UETS Bilişim sistemi ile hesap sahibinin bilişim sistemi arasındaki entegrasyon ile tebligatlarını alan hesap sahiplerine başarılı bir şekilde aktarıldığına dair oluşturulan delildir.
 4. Tebligat teslim edilmedi(DeliveryNonDeliveryToRecipient:NonDelivery): Tebligatın alıcı için ayrılmış tebligat alanına (hesabına) konulamadığına veya sadece entegrasyon ile tebligatlarını alan hesap sahiplerine 24 saat içinde başarılı bir şekilde aktarılamamasına dair oluşturulan delildir.
 5.  Tebligat okundu(RetrievalNonRetrievalByRecipient:Retrieval): Tebligatın, alıcısı tarafından açıldığında oluşturulan delildir.
 1. Tebligat okundu kabul edildi(RetrievalNonRetrievalByRecipient:RetrievalTimeout): Tebligatın, alıcının hesabına iletilmesini müteakip mevzuat gereği belirlenen süre sonunda otomatik oluşturulan delildir.
 1. Tebligat Hesabı Aktif Edildi(AccountEnabledDisabled:Enabled): Herhangi bir tebligat hesabının aktif edildiğinde oluşturulan delildir.
 1. Tebligat Hesabı Pasif Edildi(AccountEnabledDisabled:Disabled): Herhangi bir tebligat hesabının pasif edildiğinde oluşturulan delildir.

(2) UETS sisteminde delillerin yapısı Ek 1’de belirlenen yapıya uygun olacaktır.
           Paket Yapısı
           MADDE 6 – (1) UETS’deki paket yapıları için Kalkınma Bakanlığı’nca belirlenmiş EYP 1.3 sürümü kullanılacaktır.

           İmzalama Yöntemi
           MADDE 7- ( 1) Tebligat paketi CADES-BES ya da CADES-A ile, deliller XAdES-XL ile, işlem kaydı dosyaları veya özet değeri(hash) XML olarak saklanıp XAdES-A imza formatıyla imzalanacaktır. CADES-A formatıyla oluşturulan güvenli elektronik imzaların, BTK tarafından 2/7/2012 tarihli ve 2012/DK-15/299 sayılı Kurul Kararı ile yayımlanan “Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberinde” yer alan “Uzun Dönemli ve ÇİSDuP Kontrollü Güvenli Elektronik İmza Politikaları” Profil P4’e uygun olması ve saklanması gereken süre içinde ihtiyaç duyuldukça arşiv formatında yeniden imzalanması gereklidir.

Algoritma Ve Parametreler

MADDE 8 – (1) PTT, UETS’nin tüm süreçlerinde güvenli elektronik imza, elektronik sertifika ve özetleme algoritmalarına ilişkin olarak 6/1/2005 tarih ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ”in 6 ncı maddesinin (b) ve (c) bendinde yer alan şartlara uyar.

Kota
MADDE 9 – (1) UETS’de hesap sahipleri için ayrılan alanlardaki iletiler için ilk 6 ay boyunca kota sınırı uygulanmayacaktır. PTT, her bir tebligat hesabı için en az 100 MB depolama alanı sunar. 6. ayın sonunda kota sınırını aşan hesap sahiplerinin talep etmeleri durumunda PTT ek arşiv alanı hizmeti sunabilir.

Adres Rehberi Sorgulama Hakkı
MADDE 10- (1) Tebligat çıkarmaya yetkili tüm makam ve mercilere alıcı hesaplarını sorgulamak amacıyla “Adres Rehberi Sorgulama Hakkı” sağlanır.
(2)Mesleğinden dolayı e-tebligat adresi alması zorunlu olan avukat, noter, bilirkişi ve arabulucu gibi hesapların tespiti için “Mesleki Adres Rehberi Sorgulama Hakkı” sağlanır.

UETS Hesap Numarası
MADDE 11- (1) UETS’de her hesap sahibine ait benzersiz bir hesap numarası tahsis edilir. Bu hesap numarası, UETS sistemine arayüz veya e-devlet kanalı ile giriş yaptığında ekran üzerinde görüntülenir.
(2) E-Tebligat Hesap numarası 15 hanelik bir sayı dizisinden oluşur, hesap numarasının ilk hanesindeki sayı gerçek kişi, resmi tüzel ve özel tüzel kişiliklerin belirteci olarak kullanılır.
(3) E-Tebligat Hesap Numaraları sayısal bir algoritmaya bağlı olarak geçerli kılınır. Entegrasyon yapan kurum ve kuruluşlarla bu algoritma bilgisi paylaşılır.

Elektronik Sertifikası
MADDE 12-(1) UETS sisteminde kullanılan, PTT adına işlem yapmaya yetkili kişi adına yetkili kurum ya da kuruluşça üretilecek elektronik sertifika içerisinde PTT’nin kurumsal bilgileri yer alır.

Güvenlik ve Kalite Kriterleri
MADDE 13 – (1) PTT, UETS’nin işletilmesinde;

 1. TS ISO/IEC 27001,
 2. TS EN ISO 9001,
 3. ISO/IEC 22301

standartlarına uyar.

Erişilebilirlik
MADDE 14 – (1) PTT, engelli kişilerin UETS’den yararlanmalarını sağlamak amacıyla W3C’nin “Web erişilebilirlik girişim yönergesi” (Web Content Accessibility Guidelines)’ne uyar.

Birlikte Çalışabilirlik
MADDE 15 – (1) Elektronik tebligat yapılan hesap sahiplerinin, tebligatı çıkartan birime resmi yazı ile dönüş yapması durumu sebebi ile PTT, hesap sahiplerine Elektronik tebligat sisteminin işleyişi ve paket yapısı hakkında bilgilendirme yapar.

Belgeler
MADDE 16– (1) PTT;

 1. TS ISO/IEC 27001 standardına uygunluğunu,
 2. Elektronik imza oluşturma araçlarının;
  i. FIPS PUB 140-2’ye göre seviye 3 veya üzerinde olduğunu veya
  ii. CWA 14167-2’de belirtilen kriterlere uygunluğunu veya
  iii. CWA 14169 standardına uygun ve TS ISO/IEC 15408 (-l,-2,-3)’e veya
  ISO/IEC 15408 (-1,-2,-3)’e göre en az EAL4+ seviyesinde olduğunu
  söz konusu standartlara uygunluk belgesi vermek üzere akredite ve yetkili olan kurum veya kuruluşlardan alınan belgelerle belgelendirir.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Usul Esaslar 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18– (1) Bu Usul ve Esas hükümlerini Adalet Bakanı adına Bilgi İşlem Dairesi Başkanı yürütür.

EK 1 Delil Yapısı

Deliller
Versiyon: 0.1
ETSI TS 102 640-2  Standardının , UETS’ne göre yeniden uyarlanmasıyla oluşturulmuştur.
Kısaltmalar

 • UETS Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
 • TEB Tebligat

XML Şeması

<xs:complexType name="TEBEvidenceType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="teb:EventCode" minOccurs="0" />
<xs:element ref="teb:EventReasons" minOccurs="0"/>
<xs:element name="EvidenceIdentifier" type="xs:string" />
<xs:element ref="teb:EvidenceIssuerDetails"/>
<xs:element ref="teb:SenderAuthenticationDetails" minOccurs="0"/>
<xs:element ef="teb:RecipientAuthenticationDetails" minOccurs="0"/>
<xs:element name="EventTime" type="xs:dateTime" />
<xs:element name="SubmissionTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" />
<xs:element ref="teb:SenderDetails" minOccurs="0" />

<xs:element ref="teb:RecipientsDetails" minOccurs="0" />
<xs:element ref="teb:SenderMessageDetails" minOccurs="0" />
<xs:element ref="teb:AccountDetails" minOccurs="0" />
<xs:element ref="teb:TransactionLogInformation" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>

 Delil(Evidence) Tipleri <TEBEvidenceType>

 • SubmissionAcceptanceRejection: Tebligat gönderiminin başarılı/başarısız olması durumunda oluşturulacak delillerde kullanılır.
 • DeliveryNonDeliveryToRecipient: Gönderilen tebligatın ilgili tebligat adresi tarafından alınmasının başarılı/başarısız olması durumunda oluşturulacak delillerde kullanılır.
 • RetrievalNonRetrievalByRecipient: Gönderilen tebligatın alıcı tarafından okunması, belirtilen süre içinde okundu kabul edilmesi gibi durumlarda oluşturulacak delillerde kullanılır.
 • AccountEnabledDisabled: Tebligat hesabı ile ilgili oluşturulacak delillerde kullanılır.

Evidence <RetrievalNonRetrievalByRecipient>

Eleman                

Zorunlu

Adet

Alabileceği değerler / açıklamalar

teb:version

Evet

1

Delil sözdiziminin (syntax) versiyon numarasıdır. Teknik dökümanın versiyon numarası ile ayni olmalıdır (bu döküman için 0.1).

teb:EventCode

Evet

1

Retrieval Tebligat alıcısının, gönderilen tebligatı okuması durumunda
RetrievalExpiration Tebligat alıcısının, gönderilen tebligatı belirtilen surede okumayıp, sistemin tebligatı okundu olarak kabul etmesi durumunda oluşturulur.

teb:EventReasons

Duruma göre

0…N

teb:EventCode değeri Retrieval ise boş bırakılmalıdır.
teb:EventCode değeri RetrievalExpiration ise en az bir adet teb:EventReason tipinde eleman barındırmalıdır ve birinin teb:EventReason değeri AcceptAsRetrievalAfterTimeout olmalıdır.

teb:EvidenceIdentifier

Evet

1

Delili oluşturan tarafından yaratılan delilin UUID tipindeki değerini barındırmalıdır

teb:EvidenceIssuerDetails

Evet

1

Delili oluşturan kurulusun bilgilerini teb:EntityDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

 

teb:RecipientAuthentication Details

Duruma göre

1

teb:EventCode değeri RetrievalExpiration ise boş bırakılmalıdır.
teb:EventCode değeri Retrieval ise alıcının yetkilendirme detayları teb:AuthenticationDetails tipinde girilmelidir.

teb:EventTime

Evet

1

Delilin yaratıldığı zaman xs:dateTime tipinde girilmelidir.

teb:ReadTime

Duruma Göre

1

teb:EventCode degeri
RetrievalExpiration ise bos
birakilmalidir
teb:EventCode degeri Retrieval ise
okunma zamani xs:dateTime tipinde girilmelidir

teb:SenderDetails

Evet

1

Tebligatı oluşturan tarafın bilgilerini teb:EntityDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:RecipientsDetails

Evet

1

Tebligat alıcısının bilgilerini teb:EntityDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:SenderMessageDetails

Evet

1

Tebligat bilgilerini teb:MessageDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:TransactionLogInformation

Hayır

0…N

İşlem kayıtlarını teb:TransactionLog tipinde elemanlar olarak barındırabilir.

ds:Signature

Evet

0…N

Delilin zarflanmış imzasını barındırmalıdır.

 

teb:SenderDetails

Evet

1

Tebligatı oluşturan tarafın bilgilerini teb:EntityDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:RecipientsDetails

Evet

1

Tebligat alıcısının bilgilerini teb:EntityDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:SenderMessageDetails

Evet

1

Tebligat bilgilerini teb:MessageDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:TransactionLogInformation

Hayır

0…N

İşlem kayıtlarını teb:TransactionLog tipinde elemanlar olarak barındırabilir.

ds:Signature

Evet

0…N

Delilin zarflanmış imzasını barındırmalıdır.

 

Evidence <TimePastSinceDelivery>


Eleman                

Zorunlu

Adet

Alabileceği değerler / açıklamalar

teb:version

Evet

1

Delil sözdiziminin (syntax) versiyon numarasıdır. Teknik dökümanın versiyon numarası ile ayni olmalıdır (bu döküman için 0.9.1).

teb:EventCode

Evet

1

5Days Tebligat teslim edildikten 5 gun sonra oluşturulacak delillerde kullanilir

teb:EvidenceIdentifier

Evet

1

Delili oluşturan tarafından yaratılan delilin UUID tipindeki değerini barındırmalıdır

teb:EvidenceIssuerDetails

Evet

1

Delili oluşturan kurulusun bilgilerini teb:EntityDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:EventTime

Evet

1

Delilin yaratıldığı zaman xs:dateTime tipinde girilmelidir.

teb: CalculatedTime

Duruma Göre

1

Tebligatın teslim edildiği güne,
teb:EventCode elemanında belirtilen gün
kadar eklenen süre hesaplanıp xs:dateTime
tipinde girilmelidir

teb:SenderDetails

Evet

1

Tebligatı oluşturan tarafın bilgilerini teb:EntityDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:RecipientsDetails

Evet

1

Tebligat alıcısının bilgilerini teb:EntityDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:SenderMessageDetails

Evet

1

Tebligat bilgilerini teb:MessageDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:TransactionLogInformation

Hayır

0…N

İşlem kayıtlarını teb:TransactionLog tipinde elemanlar olarak barındırabilir.

ds:Signature

Evet

0..N

Delilin zarflanmis imzasini barindirmalidir

 

Evidence <DeliveryNonDeliveryToRecipient>

Eleman

Zorunlu

Adet

Alabileceği değerler / açıklamalar

teb:version

Evet

1

Delil sözdiziminin (syntax) versiyon numarasıdır. Teknik dökümanın versiyon numarası ile aynı olmalıdır (bu döküman için 0.1)

teb:EventCode

Evet

1

Delivery Başarılı olması durumunda, DeliveryExpiration Başarısız olması durumunda oluşturulur.

teb:EventReasons

Duruma göre

0…N

teb:EventCode değeri Delivery ise boş bırakılmalıdır. teb:EventCode değeri DeliveryExpiration ise en az bir adet teb:EventReason tipinde eleman barındırmalıdır.

teb:EvidenceIdentifier

Evet

1

Delili oluşturan tarafından yaratılan delilin UUID tipindeki değerini barındırmalıdır.

teb:EvidenceIssuerDetails

Evet

1

Delili oluşturan kuruluşun bilgilerini teb:EntityDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:EventTime

Evet

1

Delilin yaratıldığı zaman xs:dateTime tipinde girilmelidir.

teb:SubmissionTime

Evet

1

Gönderim zamanı xs:dateTime tipinde girilmelidir.

teb:SenderDetails

Evet

1

Tebligatı oluşturan tarafın bilgilerini teb:EntityDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:RecipientsDetails

Evet

1

Tebligat alıcısının bilgilerini teb:EntityDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:SenderMessageDetails

Evet

1

Tebligat bilgilerini teb:MessageDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:TransactionLogInformation

Hayır

0…N

İşlem kayıtlarını teb:TransactionLog tipinde elemanlar olarak barındırabilir.

ds:Signature

Evet

0…N

Delilin zarflanmış imzasını barındırmalıdır.

 

Evidence <RetrievalNonRetrievalByRecipient>   

Eleman                

Zorunlu

Adet

Alabileceği değerler / açıklamalar

teb:version

Evet

1

Delil sözdiziminin (syntax) versiyon numarasıdır. Teknik dökümanın versiyon numarası ile ayni olmalıdır (bu döküman için 0.1).

teb:EventCode

Evet

1

Retrieval Tebligat alıcısının, gönderilen tebligatı okuması durumunda
RetrievalExpiration Tebligat alıcısının, gönderilen tebligatı belirtilen surede okumayıp, sistemin tebligatı okundu olarak kabul etmesi durumunda oluşturulur.

teb:EventReasons

Duruma göre

0…N

teb:EventCode değeri Retrieval ise boş bırakılmalıdır.
teb:EventCode değeri RetrievalExpiration ise en az bir adet teb:EventReason tipinde eleman barındırmalıdır ve birinin teb:EventReason değeri AcceptAsRetrievalAfterTimeout olmalıdır.

teb:EvidenceIdentifier

Evet

1

Delili oluşturan tarafından yaratılan delilin UUID tipindeki değerini barındırmalıdır

teb:EvidenceIssuerDetails

Evet

1

Delili oluşturan kurulusun bilgilerini teb:EntityDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

 

teb:RecipientAuthentication Details

Duruma göre

1

teb:EventCode değeri RetrievalExpiration ise boş bırakılmalıdır.
teb:EventCode değeri Retrieval ise alıcının yetkilendirme detayları teb:AuthenticationDetails tipinde girilmelidir.

teb:EventTime

Evet

1

Delilin yaratıldığı zaman xs:dateTime tipinde girilmelidir.

teb:SenderDetails

Evet

1

Tebligatı oluşturan tarafın bilgilerini teb:EntityDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:RecipientsDetails

Evet

1

Tebligat alıcısının bilgilerini teb:EntityDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:SenderMessageDetails

Evet

1

Tebligat bilgilerini teb:MessageDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır.

teb:TransactionLogInformation

Hayır

0…N

İşlem kayıtlarını teb:TransactionLog tipinde elemanlar olarak barındırabilir.

ds:Signature

Evet

0…N

Delilin zarflanmış imzasını barındırmalıdır.

 

Evidence <AccountEnabledDisabled>

Eleman

Zorunlu

Adet

Alabileceği değerler / açıklamalar

teb:version

Evet

1

Delil sözdiziminin (syntax) versiyon numarasıdır. Teknik dökümanın versiyon numarası ile ayni olmalıdır (bu döküman için 0.1)

teb:EventCode

Evet

1

Değeri ModifyAccount olmalıdır

teb:EvidenceIdentifier

Evet

1

Delili oluşturan tarafından yaratılan delilin UUID tipindeki değerini barındırmalıdır

teb:EvidenceIssuerDetails

Evet

1

Delili oluşturan kurulusun bilgilerini teb:EntityDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır

teb:SenderAuthenticationDetails

Hayır

1

İşlemi yapan kullanıcının yetkilendirme detayları teb:AuthenticationDetails tipinde girilebilir

teb:EventTime

Evet

1

Delilin yaratıldığı zaman xs:dateTime tipinde girilmelidir

teb:AccountDetails

Evet

1

İşlem yapılan kullanıcının bilgilerini teb:EntityDetails tipinde bir eleman olarak barındırmalıdır

teb:TransactionLogInformation

Hayır

0…N

İşlem kayıtlarını teb:TransactionLog tipinde elemanlar olarak barındırabilir

ds:Signature

Evet

0…N

Delilin zarflanmış imzasını barındırmalıdır

 

Tipler      
<teb:EventReason>

Eleman

Zorunlu

Adet

Alabileceği değerler / açıklamalar

Code

Evet

1

AcceptAsRetrievalAfterTimeout
InvalidMessageFormat
MalwareFound
InvalidUserSignature
PolicyViolation
UnknownRecipient
MailboxFull
TechnicalMalfunction AttachementFormatNotAccepted
RecipientRejection
RetentionPeriodExpired
Other

Details

Hayır

0…1

İsteğe bağlı olarak string formatında detay girilebilir

 

<teb:TransactionLog>

Eleman

Zorunlu

Adet

Alabileceği değerler / açıklamalar

Time

Evet

1

xs:dateTime tipinde bir değer barındırmalıdır

Facility

Hayır

0…1

Log mesajının hangi uygulamadan/servisten geldiğini belirtebilmek için string tipinde bir değer barındırabilir

Severity

Hayır

0…1

Emergency
Alert
Critical
Error
Warning
Notice
Informational
Debug

Message

Evet

1

Log mesajını string olarak barındırmalıdır.

 

<teb:EntityDetails>

Eleman             

Zorunlu

Adet

Alabileceği değerler / açıklamalar

teb:EntityName

Evet

1

Kişi/Kuruluş ismini string olarak barındırmalıdır

teb:EntityId

Duruma göre

0…1

teb:AttributedElectronicAddress boş ise zorunludur.
Kişi veya kurulusun UETS üzerindeki ID değerini string olarak barındırmalıdır.

teb:AttributedElectronicAddress

Duruma göre

0…1

teb:EntityId boş ise zorunludur
teb:TebAddress tipinde bir değer barındırmalıdır.

teb:CertificateDetails

Hayır

0…1

teb:CertificateDetails tipinde bir değer barındırabilir.

 

<teb:TebAddress>
15 rakamdan oluşan tebligat adresini XXXXX-XXXXX-XXXXX formatında barındırmalıdır.          

<teb:CertificateDetails>

Eleman       

Zorunlu

Adet

Alabileceği değerler / açıklamalar

teb:X509Certificate

Evet

1

Sertifikanın base64 şifreli halini string tipinde barındırmalıdır.

 

<teb:AuthenticationDetails>

Eleman

Zorunlu

Adet

Alabileceği değerler / açıklamalar

teb:AuthenticationTime

Evet

1

xs:dateTime tipinde bir değer barındırmalıdır

teb:AuthenticationMethod

Evet

1

string tipinde bir değer barındırmalıdır (Api, Web, Web/2FA, e-Devlet/e-imza vs.)

teb:AdditionalDetails

Hayır

0…1

string tipinde bir değer barındırabilir

 

<teb:MessageDetails>

Eleman

Zorunlu

Adet

Alabileceği değerler / açıklamalar

teb:MessageSubject

Hayır

0…1

Gönderilen tebligatın konusunu string tipinde barındırmalıdır

teb:MessageIdentifier

Evet

1

Tebligat UUID değerini barındırmalıdır

ds:DigestMethod

Evet

1

xs:anyUri tipinde şifreleme metodunu barındırmalıdır

ds:DigestValue

Evet

1

Tebligat içeriğinin ds:DigestMethod'da belirtilen metot ile özetinin alınıp base64 ile şifrelenmiş halini string tipinde barındırmalıdır

SIK SORULAN SORULAR


Tebligat Kanunu 7/a maddesi ve elektronik tebligat yönetmeliğine göre tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından, tebligata elverişli bir elektronik tebligat adresi bulunan kişi ve kurumlara gönderilen bildirimdir. Fiziki ortamda yapılan tebligatla aynı sonuçları doğurmaktadır.
Fiziki ortamda haftalar süren tebligat işlemi, elektronik ortamda saniyeler içinde tanımlanmaktadır. Tebligat elektronik ortamda okunmadığı takdirde beşinci gün sonunda okunmuş sayılmaktadır. Fiziki ortamda tebligat ücreti 14,00-TL iken elektronik ortamda 4,50-TL olarak belirlenmiştir. Elektronik ortamda tebligat yapıldığı takdirde hiçbir çıktı alınmayacağı için doğanın korunmasına fayda sağlanmış olacaktır. Elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim olduğu, gönderilen iletinin ve eklerinin ne olduğu aşamaları veri tabanında tutulmaktadır. Bu sayede gönderici taraf da kendisine ulaşmadığı ve iletim zamanını inkar edememektedir.
Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 5.Maddesine Göre, Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar; a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar. b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler. c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları. ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri. d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar. e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları. f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. g) Noterler. ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar. h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler. ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim. (2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur. . Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.
Yönetmelik gereği e-tebligat adresi alma zorunluluğu olanlar için PTT tarafından otomatik olarak e-tebligat adresi oluşturularak ilgili kişi/kuruma bildirilecektir. E-tebligat adresi alma zorunluluğu olmayan kişi/kurumlar için ise PTT müdürlüklerine başvuru yapılarak e-tebligat adresi edinilebilecektir. Yönetmelikteki detaylar; Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 6. Maddesine Göre; Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru; (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır. (2) Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir: a) Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri. b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri. c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri. (3) PTT, ikinci fıkrada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir. Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 7. Maddesine Göre, Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayanlar için yapılacak başvuru (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir. (2) PTT başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder: a) Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza. b) Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza. c) Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri. Elektronik tebligat adresinin oluşturulması ve teslimi MADDE 8 – (1) PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturur ve UETS’ye kaydeder. (2) PTT, 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar. (3) PTT, 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini ilgilisine teslim eder ve bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.
PTT tarafından e-tebligat adresi oluşturulan kişi veya kurumların e-tebligat adres bilgileri UYAP Bilişim Sistemine PTT tarafından sağlanan Rehber Hizmeti ile otomatik olarak aktarılacaktır. Ayrıca bildirime gerek bulunmamaktadır.
Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir. Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.
PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin https://portal.etebligat.gov.tr/login adresinden e-Tebligat hesabınıza giriş yapabilirsiniz.
Bulunduğunuz ildeki Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na müracaat ederek e-tebligat adresinizi kurumunuzun e-tebligat adresi ile değiştirebilirsiniz. Bu sayede size gelen e-tebligatlar belirttiğiniz adrese gelecektir. Görev iliniz değiştiği taktirde yine yeni görev yaptığınız yerdeki Adalet Komisyonuna başvurarak yeni görev yaptığınız birime ait e-tebligat adresini yazışma adresi yaptırabilirsiniz.
Şirketinize gelen e-tebligat Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen EYP 1.3 standardına uygundur. İçeriğinde belirtilen barkod numarası ile ya da tebligatı çıkartan birimin KaysisNosu(detsisno)’nu KEP paketinin iletidetay alanına yazarak standart kep iletisi olarak cevaplayabilirsiniz. Gönderdiğiniz yazıların dosya uzantısı(Content Type-MimeType) ayarlanmış olmalıdır. Aksi halde yazınız ilgili adli birime ulaşmayacaktır.
Mevzuat gereği 01.01.2019 tarihinde aktif ve geçerli olacaktır. Eski e-tebligat yönetmeliği hükümsüz kalacağından KEP üzerinden e-tebligat gönderimi 28-31.12.2018 tarihleri arasında Bilişim sistemlerin uygun olduğu zamanda durdurulacaktır.
Daha önce KEP sistemi üzerinden gönderilen e-tebligatlardaki .xml paketleri aynı şekilde UETS üzerinden gönderilecek yeni e-tebligatlarda da aynı şekilde EYP paketi içerisinde yer alacaktır. Bu xml paketlerinde . dosyaBilgileriV1.xml dosyası e-tebligatın Mahkeme ve Savcılıklardan geldiğini, . dosyaBilgileriV2.xml dosyası ise İcra Müdürlüklerinden geldiğini belirtecektir.
Hayır. Mevcut KEP adreslerinizi sadece KEP gönderisi almak-göndermek için kullanabilirsiniz. Yeni e-tebligat sisteminde, kurum, kuruluş veya gerçek kişilere Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETS) tarafından mevcut KEP adres formatlarından tamamen farklı olacak şekilde 15 haneli bir ID numarası tanımlanacaktır. Buradan EYP 1.3 versiyonuna uygun EYP paketi alınacaktır. İsteyen alıcı bu tebligata KEP üzerinden cevap verebilir.
PTT UETS tarafından Yeni E-Tebligat adresleri birimlerin DETSİS ve MERSİS numaralarına göre tanımlanmaktadır. Birimlerinin ayrı DETSİS numarası bulunan Kamu kurumları için istenilen birimlere PTT UETS tarafından e-tebligat adresi açılması mümkündür. Diğer kuruluşların ise ancak şubelerine/birimlerine ait ayrı bir MERSİS numarası bulunması durumunda ilgili birimlerine e-tebligat adresi açılabilecektir. EYP dağıtım listesinde Vergi No, T.C. Kimlik No, DETSİS no veya MERSİS NO ile dağıtım bilgileri bulunmaktadır. Bu bilgilere bakarak iç dağıtım yapabilirsiniz.
Şirketinize gelen e-Tebligat, Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen EYP 1.3 standardına uygundur. EYP paketi içeriğinde belirtilen barkod numarası sonundaki “-1” ibaresi tebligatın dönüşlü olduğunu(dönüş için gerekli ücretin gönderici tarafından ödendiği anlamına gelmektedir.) “-0” ibaresi ise dönüşlü olmadığı anlamına gelmektedir. Ayrıca EYP paketi içeriğinde gönderici bilgisi ve dosya numarası da yer almaktadır.
Yeni E-Tebligat Adresleri, eski "...@hs01.kep.tr" formatındaki e-tebligat adreslerinden tamamen farklı olacak şekilde PTT UETS tarafından 15 rakamlı [XXXXX-XXXXX-XXXXX] formatında oluşturulur.
PTT tarafından yeni elektronik tebligat adresi oluşturulan gerçek kişilerin PTT Şubelerine, herhangi bir birliğe bağlı olan kişi/kurumların ise bağlı bulundukları birliklere, Ticaret Siciline tabi olanlar açısından da İl Ticaret Sicil Müdürlüklerine e-Tebligat adreslerinin aktif edilmesi yönünde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Dosya taraflarına elektronik Tebligat gönderilmesi aşamasında tebliğ edilecek evrak seçilirken; Gerçek kişiler ve avukatlar için seçilen evrak 5 sayfadan fazla ise, Kurumlar için seçilen evrak 100 sayfadan fazla ise “ .pdf” formatına çevrilmeden “.udf” formatında gönderilmektir. UDF evrak tipinin görüntülenebilmesi için http://portal.uyap.gov.tr/anasayfa sayfasında bulunan “Uyap Editör(e imza destekli)” programının indirilerek kurulması gerekmektedir.
Bu konuda e tebligat kullanıcılarından gelen yoğun talepler üzerine yapılan çalışma ile, gönderilen elektronik tebligatların eki; Gerçek kişiler ve avukatlar için 5 sayfadan fazla ise, Kurumlar için seçilen evrak 100 sayfadan fazla ise “ .pdf” formatına çevrilmeden “.udf” formatında gönderilmektir. Bu sayede evraklar e tebligat posta kutusunda çok daha az yer kaplamaktadır. UDF evrak tipinin görüntülenebilmesi için http://portal.uyap.gov.tr/anasayfa sayfasında bulunan “Uyap Editör(e imza destekli)” programının indirilerek kurulması gerekmektedir.
UYAP Bilişim Sistemi üzerinden e-tebligat oluşturan birimler ilgili tebligatları 8 gün içerisinde tevdi listesine alarak ödemesini online olarak ya da ptt şubesine giderek, tevdi listesi referans numarasını belirterek yapmalıdır. E-tebligat gönderimi sırasında birimin 8 gün içerisinde tevdi listesine dahil etmediği ve tevdi listesine ait ödemeyi yapmadığı e-tebligatların bulunması durumunda ödeme yapılmadan yeni elektronik tebligat çıkarılamayacaktır.
Giderleri suçüstü ödeneğinden karşılanan birimlerde hazırlanan elektronik tebligatların 8 gün içerisinde tevdi listesine alınması yeterlidir. Birimin 8 Gün içerisinde tevdi listesine alınmayan e-tebligatları bulunması durumunda ilgili e-tebligatlar bir tevdi listesine dahil edilmeden yeni elektronik çıkarılamayacaktır. Bu birimlerde 8 gün içerisinde ödeme zorunluluğu bulunmamakta olup, tevdi listesi oluşturulduğunda otomatik olarak UYAP Bilişim Sistemi üzerinden PTT’ye iletilen tevdi listeleri için belirli aralıklar ile PTT tarafından fatura düzenlenerek ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecektir. Fatura birimlere ulaştığında İdari İşler tarafından PTT Merkezi Hesabına ilgili tevdi listesi referans numarası ile ödeme işlemleri yapılacaktır.
Tebligat alıcısının posta kutusuna başarılı bir şekilde ulaştırılan e-tebligatlar Tebligat Posta Tevdi - Yeni Liste Oluşturma ekranına yansıyarak ödemesi yapılabilecektir. Henüz alıcı posta kutusuna bırakılmamış olan e-tebligatlar bu ekrana yansımayacaktır. Yönetmelik gereği 24 saat içinde alıcısına teslim edilmemiş bir e-tebligat hükümsüzdür, hiç çıkarılmamış gibi tekrar hazırlanarak ya da fiziken işlem yapılmalıdır.
Tebligat kabul edildi:Gelen iletinin gerekli kontroller sonrası muhatap hesabına teslim edilmek üzere Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETS) tarafından teslim alındığının delilidir. Tebligat kabul edilmedi: Gelen tebligatın içinde virüs olması, gönderici tarafından hazırlanan paketteki özet değerinin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine gelen paketin özet değeri ile tutarsız olması, gönderilebilecek ileti büyüklüğünden daha büyük değerde ileti gönderilmiş olması gibi durumlarda, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi tarafından gönderinin kabul edilmediğine dair üretilen delildir. Tebligat teslim edildi: Tebligatın alıcı için ayrılmış tebligat alanına (hesabına) başarılı bir şekilde konulduğuna veya sadece PTT UETS Bilişim sistemi ile hesap sahibinin bilişim sistemi arasındaki entegrasyon ile tebligatlarını alan hesap sahiplerine başarılı bir şekilde aktarıldığına dair oluşturulan delildir. Tebligat teslim edilmedi: Tebligatın alıcı için ayrılmış tebligat alanına (hesabına) konulamadığına veya sadece entegrasyon ile tebligatlarını alan hesap sahiplerine 24 saat içinde başarılı bir şekilde aktarılamamasına dair oluşturulan delildir. Tebligat okundu:Tebligatın, alıcısı tarafından açıldığında oluşturulan delildir. Tebligat okundu kabul edildi:Tebligatın, alıcının hesabına iletilmesini müteakip mevzuat gereği belirlenen süre sonunda otomatik oluşturulan delildir.
01/01/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile KEP sistemi üzerinden e-tebligat gönderimi sona ermiştir. 01/01/2019 tarihinden itibaren "...@hs01.kep.tr" şeklindeki KEP adreslerine e-tebligat gönderimi yapılamaz. Tarafların mevcut KEP adresleri sadece KEP Gönderileri için kullanılabilir.. Taraf ekranlarından elektronik tebligat adreslerinin manuel olarak eklenmesi engellenmiş, “Etebligat Adresi Sorgula” butonu ile tarafın PTT tarafından tanımlanmış 15 rakamdan oluşan [XXXXX-XXXXX-XXXXX] formatındaki yeni elektronik tebligat adresi getirilmektedir. UYAP Bilişim Sistemi üzerinden sadece PTT UETS tarafından oluşturulan yeni adreslere e-tebligat gönderimi yapılabilmektedir.